“Het wiel niet
opnieuw uitvinden”
Meer”waarde”
in personeelsadvies

Algemene voorwaarden voor dienstverlening P&O-profit

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Gebruiker: P&O profit, zijnde een handelsonderneming van P&O Varossieau B.V.
 • Wederpartij: de partij waar Gebruiker een overeenkomst mee heeft.
 • Overeenkomst: de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede de aanbieding tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst (offerte).

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Gebruiker. 
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Gebruiker dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermeldt of erkent. 
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden¬ of algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig. 
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging van Gebruiker aan Wederpartij en bij gebreke daarvan, doordat Gebruiker met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de Wederpartij aanvangt. 
 3. Alle door Gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W en andere heffingen van overheidswege. Door Gebruiker opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan, is Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. 
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Met uitsluiting van artikel 7:404 BW worden overeenkomsten enkel aangegaan met Gebruiker en nimmer met een specifieke medewerker van Gebruiker. Daarnaast wordt de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. 
 4. De door Gebruiker gestelde termijn van nakoming van de verbintenissen uit een overeenkomst is een streeftermijn en geen fatale termijn. Nakoming kan in gedeelten geschieden. 
 5. Indien Gebruiker door overmacht niet in staat is om binnen de overeengekomen termijn geheel, juist en deugdelijk na te komen, heeft Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel aan de Wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel, juist en deugdelijk nagekomen kan worden, een en ander zonder dat Gebruiker gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd. 
 6. Van overmacht aan de zijde van Gebruiker is sprake, indien Gebruiker na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, niet functioneren van computerapparatuur of –programmatuur, arbeidsongeschiktheid, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van Gebruiker als bij door Gebruiker ingeschakelde derden. 
 7. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 9. Wijziging van een overeenkomst op verzoek van de Wederpartij kan slechts geschieden door schriftelijke aanvaarding daarvan door Gebruiker. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij vergoedt de Wederpartij aan Gebruiker de daarmee gepaard gaande (meer)kosten. Vertragingen als gevolg van de wijziging van de overeenkomst komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De prijzen zijn overeenkomstig de offerte. Ongeacht het bepaalde in artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden en bij gebreke van een specifieke regeling is Gebruiker gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Gebruiker is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker, en dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de op drachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 3. De facturen van Gebruiker hebben een betalingstermijn van 15 dagen.
 4. Indien Wederpartij een factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet is hij over de openstaande factuur rente verschuldigd aan Gebruiker, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vermeerderd met twee procentpunten Tevens is Wederpartij aan Gebruiker de buitengerechtelijke en gerechtelijke verhaalskosten verschuldigd. Bij de berekening van de wettelijke rente geldt een gedeelte van een maand als een volle maand. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15 procent van het nog verschuldigde bedrag te belopen, doch ten minste € 500,--.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Gebruiker geleverde zaken, waaronder alle materialen, rapporten, adviezen en ontwerpen blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
 2. Intellectuele eigendomsrechten op door aan Wederpartij verstrekte materialen, adviezen, rapporten en ontwerpen worden door Gebruiker uitdrukkelijk gereserveerd voor de maker/auteur. Openbaarmaking en verveelvoudiging door Wederpartij van het hierboven genoemde is slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker c.q. maker/auteur geoorloofd. 
 3. Rechten worden aan Wederpartij, indien schriftelijk overeengekomen, verleend of overgedragen onder de voorwaarde van voorafgaande en volledige betaling door Wederpartij.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Niet-overname personeel en relatiebeding

 1. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gebruiker, medewerkers van Gebruiker of van ondernemingen waarop Gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gebruiker direct of indirect zaken doen met contractleveranciers en derden waarmee na tussenkomst en contractbemiddeling door Gebruiker door Wederpartij zaken wordt gedaan. Dit betreft de activiteiten van toeleveranciers waarmee via het abonnement op Gebruiker inkoop en support zaken wordt gedaan.
 3. De onmiddellijk opeisbaar schadeloosstelling per overtreding van lid 1 of lid 2 in dit artikel bedraagt € 25.000,--, te vermeerderen met € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 9. Beëindiging

 1. De Wederpartij kan de overeenkomst niet opzeggen, ook niet tussentijds. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitgesloten voor professionele opdrachtgevers.
 2. De Gebruiker kan, in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, iedere overeenkomst opzeggen tegen het einde van de lopende kalendermaand met inachtneming van één (1) maand. 
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst door Gebruiker is opdrachtgever in ieder geval vergoeding van loon en gemaakte kosten voor reeds door Gebruiker verrichte werkzaamheden verschuldigd. Bij ontbinding, om welke reden dan ook, van de overeenkomst is de Wederpartij betaling van het volle loon en vergoeding van alle gemaakte kosten aan Gebruiker verschuldigd.
 4. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Gebruiker gehouden is tot enige schadevergoeding.
 5. Alle vorderingen die Gebruiker in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is jegens de Wederpartij uit hoofde van de tussen hen bestaande rechtsverhouding enkel aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, inkomensverlies en/of omzetderving. 
 2. Indien en voor zover op Gebruiker enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Gebruiker gehouden aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel dat de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid gedekt tot de waarde van de overeenkomst met een maximum van € 15.000,--
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer respectievelijk het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens Gebruiker verstrekte adviezen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Gebruiker aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda.

"Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK west-brabant in het handelsregister onder nr.20120557"

Contact
Heeft u interesse of vragen, dan horen wij dat graag. We zijn telefonisch bereikbaar onder 076-5729043 (fax 076-5720434). Natuurlijk kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Als u liever wilt dat wij contact met u opnemen, vul dan hier uw gegevens in.